Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

kroma d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja društva Kroma d.o.o. Gospić Opći uvjeti poslovanja za prodaju i servisiranje proizvoda poduzeća Kroma, Trgovačko poduzeće, d.o.o. (u daljnjem tekstu “Kroma”). Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se za sve ugovorne odnose između Krome i stranaka, koji su pravne osobe ili obrtnici, ako takvi opći uvjeti poslovanja nisu u cijelosti ili djelomično izričito isključeni pismenim ugovorom između Krome i stranke odnosno ako su pojedina pitanja u pismenom ugovoru između Krome i stranke uređena drugačije. Ovi opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 1. srpnja 2015. g. i zamjenjuju sve ranije opće uvjete poslovanja. Opći uvjeti su objavljeni su na internetskoj stranici kromacarwash.com.

 

I. Valjanost općih uvjeta poslovanja

 1. Ovi opći uvjeti poslovanja važeći su u trenutnoj verziji, uključujući i sve buduće ugovore o isporuci robe, ugovore o naknadnim isporukama, montažama i popravcima između stranaka u tekućoj poslovnoj vezi, bez potrebe za ponovnim uključivanjem ili pozivanjem na opće uvjete poslovanja nakon već ugovorenog. Društvo Kroma d.o.o. će pri svakoj promjeni općih uvjeta poslovanja informirati stranku pismeno o promjenama i poslati na zahtjev kopiju o izmijenjenim uvjetima.
 2. Naši opći uvjeti poslovanja vrijede neograničeno. Različiti, proturječni ili dodatni opći uvjeti poslovanja će postati dio ugovora, samo kada je društvo Kroma d.o.o. njihovu valjanost izričito priznalo. Taj se zahtjev primjenjuje u svakom slučaju, na primjer, čak i ako društvo Kroma d.o.o. kod poznavanja općih uvjeta poslovanja ugovornog partnera isporuku bezrezervno izvrši.
 3. Svaka odredba ovih uvjeta vrijedi sama za sebe.
 4. Što se tiče dokumenata čiji prijevod je dodan na stranom jeziku, a koji se odnose na ugovor, za koji je hrvatski jezik jezik pregovora, prijevod služi samo kao informacija. Za sadržaj ugovora ključan je samo hrvatski tekst.
 5. Napomene o valjanosti zakonskih odredbi služe samo kao pojašnjenje. Čak i bez takvog pojašnjenja, vrijede zakonske odredbe, osim ako nisu izravno mijenjane u ovim općim uvjetima poslovanja ili izričito bile isključene.

II. Ponude

 1. Naše ponude su podložne promjenama. One predstavljaju poziv naručitelju, za dostavljanjem obvezujuće ponude za sklapanje ugovora. Društvo Kroma d.o.o. nije dužno osporiti jedan takav pisani zahtjev potencijalnoga kupca u slučaju da se ugovor neće održati. Ako se nakon narudžbe ništa drugo ne zaključi, društvo Kroma d.o.o. ima pravo narudžbu prihvatiti u roku od tri tjedna od dana kada je zaprimljena u društvu Kroma d.o.o.
 2. Opisi i slike naših proizvoda su samo približno mjerodavne. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, u okviru tehničkog napretka, iz racionalnih razloga ili dizajnerskih promjena napraviti izmjene na predmetu ugovora. Uobičajena odstupanja u boji, težini, itd su moguća.
 3. Prvo obrađivanje određene ponude je obično besplatno. Daljnje ponude i radni nacrti su besplatni samo ako ugovor postane i ostane važeći.
 4. Zadržavamo naša prava vlasništva i autorskih prava u poslanim dokumentima, a posebno dizajnima, crtežima, skicama i ilustracijama. Oni se ne smiju kopirati ili dostaviti trećoj osobi bez našega pristanka.
 5. Ugovori stupaju na snagu samo u pisanom obliku prihvaćanja ugovora.

Pojedinačni individualni dogovori nakon zaključivanja ugovora (sporedni dogovori, dopune i promjene) uvijek imaju prednost nad općim uvjetima poslovanja. Takav dogovor priznaje se samo kao pisani dodatak (aneks) osnovnom ugovoru.

III. Izvedba, nadležnost i dogovorena prava

 1. Mjesto izvršenja za sve ugovorne obveze jest Gospić.
 2. Pravne veze između naručitelja i društva Kroma d.o.o. podliježu nadležnom sudu u Gospiću.

IV. Cijene

 1. Sve cijene, ukoliko nije drukčije dogovoreno, su iskazane u u neto iznosu i kod isporuke dobara i/ili usluga će se kod obračuna primjeniti važeći Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Dodatni troškovi kao što su pakiranje, vozarina, carina, osiguranje, montaža, bankovne pristojbe će se posebno obračunati.
 2. Ukoliko PDV nije sadržan u našem računu, naročito zbog navoda naručitelja, polazimo od “dostave unutar zajednice” u smislu članka 41. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili ako polazimo od “prijenosa porezne obveze” u smislu članka 73. Zakona o porezu na i teretimo se za PDV naknadno u tom slučaju je kupac obvezan, taj iznos, kojim se društvo Kroma tereti, u potpunosti isplatiti društvu Kroma d.o.o.. Ova dužnost je postojana neovisno o tome da li društvo Kroma d.o.o. duguje porez na dodanu vrijednost u državi ili izvan vlastite države.
 3. Transport i sva ostala pakiranja prema određenoj mjeri, osim paleta, društvo Kroma d.o.o. ne uzima u povrat.

V. Vrijeme dostave

 1. Dogovoreni datum isporuke je ispunjen, ako je roba napustila mjesto određeno od strane društva Kroma d.o.o. do kraja isteka datuma isporuke ili je da je naručitelju prikazana poslana pošiljka.
 2. Ako isporuka ovisi o dokumentima, dozvolama (npr. građevinska dozvola), ili o razjašnjenju bitnih problema vezanih uz izvršenje ugovora, koje naručitelj mora dostaviti, onda je dogovoreni termin isporuke samo onda obvezan, ako naručitelj 8 tjedana prije datuma isporuke to pitanje razriješi odnosno priloži dokumente ili dozvole i pismenim putem do tog trenutka obavijesti društvo Kroma d.o.o., onda će se prema toj posebnoj pismenoj odredbi ravnati obje stranke iz ugovora.
 3. Rokovi isporuke počinju danom potvrde narudžbe, odnosno uplate avansa.
 4. Rokovi isporuke ne počinju prije nego li naručitelj dostavi sve potrebne dokumente i dozvole kao i rješenja bitnih pitanja potrebnih za izvršenje ugovora. Koje dokumente i dozvole treba dostaviti, kao i koja pitanja naručitelj treba razriješiti, određuje se prema individualnom dogovoru stranki.
 5. Poštivanje vremena isporuke uvjetovano je ispunjenjem dogovorenih obveza plaćanja. Osim toga, vrijeme isporuke počinje nakon ispunjenja tih ugovornih obveza, koje su utvrđene individualnim ugovorom.
 6. Kod kašnjenja isporuke prema navedenim odredbama, novi termin isporuke i ugradnje obvezujući je tek nakon pismene potvrde jednog od pravno odgovornih zaposlenika društva Kroma d.o.o.. Jednako vrijedi i za termine koji su na temelju pravnih odredbi postali obavezni.
 7. U slučaju da je dostava onemogućena radi više sile ili događanja, koja nam otežavaju isporuku ili čak ju čine nemogućom (npr. prirodne katastrofe, smetnje u poslovanju, štrajk, isključenja s rada, nedostatak sirovina, problemi u prometu), bez obzira na to da li se javljaju kod nas ili kod drugih dobavljača i da ne možemo izvršiti isporuku na vrijeme ni primjenom uobičajenih mjera opreza, pomjeraju se termini isporuke odnosno produžuju se rokovi isporuke onoliko koliko su smetnje trajale. Ako smetnja potraje duže od 3 mjeseca onda svaka stranka ima pravo otkazati ugovor u pismenom obliku. U slučaju otkazivanja ugovora potrebno je nadoknaditi društvu Kroma d.o.o. sve troškove već odrađenih poslova sa materijalom. Na zahtjev jedne od stranki druga stranka se treba pri isteku tri mjeseca roka odugovlačenja izjasniti je li se želi pridržavati ugovora ili ne. Društvo Kroma d.o.o. se obvezuje da će naručitelja obavijestiti o bilo kojem kašnjenju roka isporuke. Jednako vrijedi i za prestanak kašnjenja.
 8. Ako je društvo Kroma d.o.o. odgovorno za kašnjenje roka isporuke, naručitelj može raskinuti ugovor, nakon što nam je u pismenom obliku postavio razuman naknadni rok i nakon što je taj rok neiskorišteno istekao.
 9. Zahtjevi za naknadu štete zbog nepridržavanja dogovorenog vremena isporuke dovode do naknade štete samo kod nemarnosti društva Kroma d.o.o. ili njihovih zastupnika. To ne vrijedi ako je posao zaključen. Pravne odredbe ostaju nepromijenjene.

VII. Isporuka, zaobilaženje opasnosti, preuzimanje, odugovlačenje preuzimanja

 1. Isporuka počinje od mjesta koje je odredilo društvo Kroma d.o.o., gdje je ujedno i mjesto izvršenja usluga. Na zahtjev i trošak naručitelja roba će se poslati na drugo odredište. Ako nije drugačije dogovoreno, društvo Kroma d.o.o. ima pravo samo odrediti način slanja.
 2. Za opasnosti od oštećenja robe odgovoran je naručitelj i to najkasnije pri preuzimanju. Međutim kod kupnje prijevoza, rizik od slučajnog pogoršanja i slučajnog oštećenja robe kao i opasnost od odgode spada na špeditera ili na drugu osobu zaduženu za obavljanje prijevoza već s isporukom robe.

VIII. Jamstvo

 1. Za prava kupca kod materijalne i nematerijalne štete (uključujući, pogrešnu i nepotpunu isporuku kao i nepravilne instalacije ili nepravilne upute za instalaciju), vrijede važeće zakonske odredbe, ukoliko u daljnjem tekstu ništa drugačije nije navedeno.
 2. Zahtjev za reklamaciju od strane kupca pretpostavlja da je kupac ispunio svoje obveze u potpunosti prema društvu Kroma d.o.o.
 3. Društvo Kroma d.o.o. može odbiti otklanjanje nedostataka, sve dok kupac nije podmirio sva svoja dugovanja, s iznimkom jednog iznosa koji odgovara iznosu neispravne robe. U tom slučaju kupac je dužan platiti unaprijed samo ako je društvo Kroma d.o.o. u pisanom obliku potvrdilo nedostatke.
 4. Društvu Kroma d.o.o. mora se omogućiti da pregleda nedostatke na licu mjesta.
 5. Reklamacije istječu nakon godinu dana od prijelaza rizika.
 6. Prije nego li kupac daljnje zahtjeve ili prava učini valjanima, društvu Kroma d.o.o. treba pružiti priliku da naknadno ispuni tražene zahtjeve u razumnom roku. Ako naknadna izvedba ne uspije unatoč najmanje dva pokušaja, ako društvo Kroma d.o.o. odbija neispunjavanje ili ako ispunjenje nije moguće ili se od kupca ne može zahtijevati, kupac može raskinuti ugovor ili smanjiti plaćanje. Za naknadu štete vrijedi Odjeljak IX .
 7. Valjanost garantnog roka je direktno vezana uz obavljanje redovitih servisiranja strojeva od strane ovlaštenog servisa do isteka garantnog roka u veremenskim razdobljima od 6 mjeseci.

IX. Odredbe koje se primjenjuju za servisiranje proizvoda

 1. Kroma izvodi garancijske i izvan garancijske popravke. Osnova za pristupanje popravku proizvoda je pismena narudžba za popravak. Popravak stranka može naručiti na broj +385 91 386 7390.
 2. Uvjeti za izvođenje popravaka: Opseg popravka ovisi o stupnju oštećenja proizvoda i utvrđenog kvara. Popravak proizvoda obuhvaća vraćanje njegove funkcionalnosti i djelovanja kako bi se omogućilo daljnje korištenje proizvoda u odgovarajućim uvjetima. Način izvedbe popravka određuju unutarnji postupci, smjernice za izvođenje popravaka proizvoda i standardi kvalitete Hilti, koji su posebno određeni za svaku vrstu proizvoda.
 3. Troškovi popravka: Nakon izvedbe popravka stranka će biti terećena za troškove istog na osnovu Krominog cjenika rezervnih dijelova, robe i rada.
 4. Prethodna izrada procjene troškova popravka: U slučaju da stranka zahtijeva prethodnu izradu procjene troškova popravka, Kroma joj izradu procjene troškova popravka zaračunava u odnosu na utrošeno vrijeme, prema cijeni radnog sata, kako je određena u cjeniku Krome, važećem na dan izrade procjene troškova popravka. Kroma izrađuje procjenu troškova popravka prema svom najboljem znanju i s najvećom pažnjom. Međutim u slučaju kada stvarni troškovi popravka i možebitno utrošenih rezervnih dijelova premašuju procijenjene troškove popravka, Kroma zadržava pravo zaračunati stvarne troškove popravka i rezervnih dijelova.
 5. Rok servisiranja: Kroma izvršava uslugu servisiranja u razumnom roku.
 6. Modeli strojeva, stariji od određenog broja godina: Kroma će učiniti sve što je u njegovoj moći da izvrši stručni popravak svakog prdanog stroja. Unatoč toga zadržava pravo ograničiti raspoloživost rezervnih dijelova za strojeve koji se više ne proizvode. Raspoloživost rezervnih dijelova mjeri se od zadnjeg dana proizvodnje te se razlikuje u odnosu na skupine proizvoda.
 7. Kroma će stranku najkasnije u roku petanest (15) dana od prijema narudžbe obavijestiti da popravak nije moguće izvršiti, a također će navesti razlog zbog čega popravak nije moguće izvršiti.

X. Kupovina rezervnih dijelova

 1. Informacije o dobavljivosti i cijenama rezervnih dijelova možete dobiti upitom na info@kroma.hr ili ana.pezelj@kroma.hr
 2. Partneri s odgodom plaćanja, narudžbu rezervnih dijelova mogu ostvariti jednostavnim odgovorom na elektroničku poruku s ponudom. Dovoljno je da odgovor bude upućen sa službene e-mail adrese partnera, te da se naglasi pristanak na ponudu.
 3. Tvrtke s avansnim plaćanjem i krajnji korisnici, narudžbu potvrñuju uplatom po ponudi i slanjem obavijesti na info@kroma.hr ili ana.pezelj@kroma.hr

XI. Naknada za štetu

 1. Zahtjev o nadoknadi štete radi nedostataka isporučene robe je isključen, ako društvo Kroma d.o.o. nije odgovorno za nemogućnosti ispunjenja isporuke. Zahtjev za naknadu štete za nedostatke ili posljedične štete koje proizlaze iz dostave neispravne robe pretpostavlja da je društvo Kroma d.o.o. nedostatak prouzročilo namjerno, radi nepažnje ili nemara.
 2. Društvo Kroma d.o.o. je odgovorno samo u slučaju namjerne i grube nepažnje. U slučaju obične nepažnje društvo Kroma d.o.o. je odgovorno samo kod štete opasne po život i zdravlje.
 3. Ograničenja odgovornosti se ne primjenjuju ako je društvo Kroma d.o.o. prijevarom krilo kvar ili je preuzelo jamstvo za stanje robe.

XII. Zadržavanje prava na vlasništvo

 1. Zadržavamo pravo na vlasništvo predmeta isporuke sve dok nisu podmireni svi troškovi od strane naručitelja. Dakle, pravo vlasništva na predmet isporuke osigurava i zahtjev prema kupcu iz ugovora, koji se odnose na predmet isporuke.
 2. Kupac može preprodati prodani proizvod samo u redovnom tijeku poslovanja pod uvjetom da ne kasni sa plaćanjem. On ustupa već nakon sklapanja ugovora između njega i nas, pripadajuća potraživanja koja proizlaze iz prodaje ili nekih drugih pravnih razloga spram njegovom klijentu sa svim sporednim pravima iz sigurnosnih razloga u potpunosti nama. Kod ovrha, oduzimanja ili bilo kakvih odluka od strane ‘trećega’ naručitelj je dužan dobavljača obavijestiti o tome uz prilog svih dokumenata (postupak ovrhe).
 3. Kupac ima obvezu čuvati robu u dobrom stanju tijekom razdoblja zadržavanja što naručito uključuje redovno servisiranje, potrebni popravci i servisiranje se moraju odmah izvršiti posredstvom društva Kroma d.o.o. – osim hitnih slučajeva – na teret kupca. Društvo Kroma d.o.o. preuzima troškove tih popravaka ako je prema gore navedenim odredbama zaduženo za određena poboljšanja.

XIII. Uvjeti plaćanja

 1. Osim ako nije drugačije dogovoreno, plaćanje bez odbitka izgleda ovako: 40% nakon primitka potvrde narudžbe, 50% nakon prikaza spremnosti na slanje robe i primitak, ostatak od 10% u roku od 10 dana od dana primitka završnog računa, uz obvezno izdavanje zadužnice za 10% iznosa koji se plaća nakon primitka konačnog računa.
 2. U slučaju eplaćanja nakon datuma dospijeća računa, možemo bez prethodne najave naplatiti kamate po zakonski propisanoj stopi kupcu kao kaznu.
 3. Ako kupac kasni sa uplatom više od 10 dana ili postoje dokazani razlozi za sumnju nemogućnosti plaćanja, nismo dužni napraviti nikakve daljnje isporuke po trenutačnim ugovorima.

XII. Kašnjenje naručitelja

 1. Ako kupac ne preuzme robu na dogovoreni termin isporuke ili ako se oduži termin montaže bez naše krivnje, možemo zatražiti naknadu za naše dodatne troškove.
 2. Ako društvo Kroma ima pravo na zahtijevanje naknade za štetu zbog neizvršenja dogovorenoga, onda može, bez obzira na mogućnost veće stvarne štete, zahtijevati 15% njihove cijene kao naknadu štete, ako kupac ne dokaže da šteta uopće nije nastala ili je značajno niža od paušala.

XIII. Ostalo

 1. Tek nakon jamstva o financiranju kupnje dužni smo isporučiti robu.
 2. Ovi Opći uvijeti se smatraju dostavljeni, ukoliko su dostavljeni elektroničkom poštom ili preporučenom poštom s povratnicom.