Display ostatka vrednosti

Display ostatka vrednosti sa jednom cifrom