Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

informacije o zaštiti podataka

Obrada podataka pružatelja usluga / dobavljača

Zalažemo se za zaštitu vaših osobnih podataka u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti podataka, osobito u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih EU („GDPR“) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju zakonitih osnova ili ako ste dali svoju suglasnost.

U ovim Informacijama o zaštiti podataka objašnjavamo koje podatke (uključujući osobne podatke) obrađujemo u poslovnom odnosu s vama.

I. Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?

Voditelj obrade odgovoran za obradu osobnih podataka je Kroma d.o.o., IX. gardijske brigade HV Vukovi 7, HR-53000 Gospić, telefon: +385 (0)53 575 494, +385 (0)53 573 555, email: info@kroma.hr

Svako pozivanje na “mi” ili “nas” u ovim Informacijama o zaštiti podataka je upućivanje na gore navedeni entitet.

Naš koordinator za zaštitu podataka može se kontaktirati pisanim putem na adresi sjedišta našeg društva ili putem email adrese info@kroma.hr

II. Koje podatke obrađujemo?

Naši poslovni odnosi zahtijevaju obradu podataka koji se odnose na naše pružatelje usluga/dobavljače („poslovne partnere“). Ako se ti podaci odnose na fizičku osobu (npr. ako ste samostalni trgovac i stupite u poslovni odnos s nama), oni se smatraju osobnim podacima. Bez obzira na pravni oblik naših ugovornih partnera, obrađujemo podatke o osobama koje rade za našeg poslovnog partnera. Molimo da s ovim Informacijama o zaštiti podataka upoznate osobe unutar svoje organizacije s kojima kontaktiramo u poslovnim odnosima (kontakt osobe).1. Osnovni podaci: Obrađujemo opće podatke o našim poslovnim partnerima i osobama za kontakt te podatke o poslovnom odnosu koji imaju s nama, što zbirno nazivamo „osnovni podaci“. Osnovni podaci uključuju: a) sve podatke koji su nam dani na raspolaganje pri uspostavi poslovnog odnosa ili koje smo zatražili od naših poslovnih partnera odnosno njihovih kontakt osoba (npr. ime, adresa i drugi podaci za kontakt); i b) sve informacije koje prikupljamo i obrađujemo u vezi s uspostavljanjem poslovnog odnosa (npr. pojedinosti u sklopljenim ugovorima). 2. Podaci o izvršavanju: Obrađujemo osobne podatke prikupljene tijekom poslovnog odnosa, i to ne samo ažuriranjem osnovnih podataka, a te podatke nazivamo „podaci o izvršavanju“. Podaci o uspješnosti uključuju: a) podatke o izvršavanju ugovornih obveza naših poslovnih partnera na temelju sklopljenih ugovora; b) podatke o našem izvršavanju ugovornih obveza na temelju sklopljenih ugovora; c) podatke koje nam priopći poslovni partner ili kontakt osoba tijekom našeg poslovnog odnosa, samoinicijativno ili na naš zahtjev; d) osobne podatke koje od našeg poslovnog partnera, kontakt osobe ili treće strane prikupimo tijekom našeg poslovnog odnosa. 3. U mjeri dopuštenoj zakonom gore navedenim osnovnim podacima i podacima o izvršavanju možemo dodati i osobne podatke dobivene od treće strane. Takvi podaci mogu uključivati podatke o poslovnom položaju / rejtingu naših poslovnih partnera ako je to potrebno za procjenu financijskih rizika (npr. kašnjenja plaćanja).

III. Za koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše osobne podatke?

  1. Obrađujemo osnovne podatke, podatke o izvršavanju i korištenju, za ispunjavanje ugovornih odnosa s našim poslovnim partnerima ili za poduzimanje predugovornih radnji na temelju članka 6(1) b) GDPR. Bez obzira na pravni oblik naših poslovnih partnera, obrađujemo osnovne podatke i podatke o izvršavanju koji se odnose na jednu ili više kontakt osoba u svrhu našeg legitimnog interesa za obavljanje poslovnog odnosa na temelju članka 6(1) f) GDPR. 2. Možemo obrađivati i osnovne podatke, podatke o izvršavanju i podatke o korištenju radi za poštivanja zakonskih obveza kojima smo podvrgnuti; ta vrsta obrade temelji se na članku 6(a) c) GDPR.

Zakonske obveze mogu osobito uključivati obvezno otkrivanje osobnih podataka (poreznim) državnim organima te čuvanje računovodstvenih i poreznih podataka. 3. U mjeri koja je potrebna obrađujemo osobne podatke (uz obradu u svrhu poslovnog odnosa ili ispunjavanja zakonskih obveza) u svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih strana na temelju članka 6(1) f) GDPR. Legitimni interesi mogu uključivati: a) procese tvrtke Kroma za unutarnje administriranje podacima kupaca; b) uspostavu, ostvarivanje pravnih zahtjeva ili obranu od pravnih zahtjeva; c) sprječavanje, istraga, otkrivanje ili progon kaznenih djela; d) održavanje sigurnosti naših sustava informacijskih tehnologija; e) održavanje sigurnosti naših prostora i infrastrukture; f) upravljanje i daljnji razvoj našeg poslovanja, uključujući upravljanje rizicima. 4. Ako fizičkoj osobi pružimo mogućnost da nam da suglasnosti za obradu osobnih podataka, obrađujemo one osobne podatke koji su obuhvaćeni suglasnošću u svrhe navedene u toj suglasnosti na temelju članka 6(1) a) GDPR. Imajte na umu da:– izjava o suglasnosti daje se dobrovoljno;– nepotpisivanje suglasnosti ili opoziv suglasnosti ipak može imati neke posljedice o kojima ćemo vas obavijestiti prije nego što će vam biti pružena mogućnost odlučivanja o davanju suglasnosti;– suglasnost može biti povučena u bilo kojem trenutku s učinkom od trenutka povlačenja, npr. obaviješću poštom, faksom, emailom koristeći kontakt podatke navedene gore na početku ovih Informacija o zaštiti podataka.

IV. Postoji li obveza da nam date osobne podatke?

Pružanje osnovnih podataka i podataka o izvršavanju navedenih u odjelu II. ovog teksta nužno je za ostvarivanje i održavanje poslovnog odnosa s nama, osim ako nije drugačije određeno prije ili tijekom prikupljanja podataka. Bez dobivanja tih podataka nismo u mogućnosti ostvariti odnosno održavati poslovni odnos. Ako prikupimo dodatne podatke, naznačit ćemo je li pružanje takvih podataka utemeljeno na zakonskoj osnovi ili ugovornoj obvezi ili je neophodno za izvršavanje ugovora. Uglavnom naznačimo koji se podatci mogu dati dobrovoljno i ne temelje se na zakonskoj osnovi ili ugovornoj obvezi ni u svrhu izvršavanja ugovora.

V. Tko ima pristup osobnim podacima?

Osobni podaci uglavnom se obrađuju unutar našeg društva. Ovisno o kategorijama osobnih podataka, samo određenim odjelima / organizacijskim jedinicama dopušten je pristup vašim osobnim podacima. Te su jedinice najčešće odjel nabave i financija i računovodstva. Na temelju koncepta upravljanja ulogama/pravima, pristup osobnim podacima ograničen je na funkcije i opseg potreban za odgovarajuću svrhu obrade. Ako je potrebno i u mjeri dopuštenoj zakonom, vaše osobne podatke možemo proslijediti i primateljima izvan našeg društva. Takvi vanjski primatelji mogu biti:– povezana društva Kroma d.o.o., kojima možemo prosljeđivati osobne podatke u statističke svrhe praćenja poslovanja;– pružatelji usluga koji nam na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge, uključujući i obradu osobnih podataka te odobreni kooperanti naših pružatelja usluga, primjerice, za usluge kao što su prikupljanje podataka, hosting naših internetskih stranica, održavanje našeg pozivnog centra, slanje emailova, pružanje usluga informiranja ili savjetovanja, projektiranja, izvođenja radova, računovodstvenih usluga;– privatna ili javna tijela, u mjeri u kojoj smo dužni prenositi vaše osobne podatke na temelju zakonske obveze kojoj podliježemo.

VI. Koristimo li automatizirano donošenje odluka?

U tijeku poslovnog odnosa općenito ne koristimo automatsko donošenje odluka (uključujući profiliranje) u smislu članka 22. GDPR. Ako takve postupke primijenimo u budućnosti, obavijestit ćemo ispitanike u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

VII. Prenose li se podaci u zemlje izvan EU / EGP?

Osobne podatke namjeravamo prosljeđivati i u „treće zemlje“, tj. u zemlje izvan Europske unije ili u zemlje koje nisu potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, koje nemaju propisanu odgovarajuću razinu zaštite podataka usporedivu s razinom u Europskoj uniji. Prije takvog prijenosa u treću zemlju primjenjujemo odgovarajuće zaštitne mjere kako bismo osigurali potrebnu razinu zaštite podataka kod primatelja, odnosno u zemlji primatelja. Odgovarajuće zaštitne mjere mogu se posebice sastojati od odluke o primjerenosti kojom je Europska komisija odlučila da neka zemlja osigurava primjerenu razinu zaštite. Alternativno, osobne podatke možemo prenositi na temelju EU standardnih klauzula o zaštiti podataka ili – ako je primatelj u SAD-u – ako se primatelj pridržava načela europsko-američki sustav zaštite privatnosti (EU-US Privacy Shield).Na zahtjev pružamo i dodatne informacije o odgovarajućim odnosno prikladnim zaštitnim mjerama; naše kontakt podatke možete pronaći gore na početku ovih Informacija o zaštiti podataka. Informacije o sudionicima u europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti (EU-US Privacy Shield) također se mogu pronaći na: www.privacyshield.gov/list.

VIII. Koliko se dugo pohranjuju vaši podaci?

Osobne podatke uglavnom pohranjujemo sve dok postoji legitiman interes za zadržavanje takvih podataka i dok ne prevladava vaš interes za suzdržavanje od daljnje obrade. Ako više i ne postoji legitiman interes, podatke možemo i dalje pohranjivati ako za to postoji zakonska obveza (npr. pridržavanje zakonskih obveza o čuvanju). Osobne ćemo podatke obrisati, čak i ako ispitanik ne poduzme nikakvu akciju, čim daljnje zadržavanje više nije potrebno za potrebe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako daljnje zadržavanje na neki drugi način nije dopušteno zakonom. Općenito, osnovne podatke i dodatne podatke prikupljene u tijeku poslovnog odnosa zadržat ćemo barem do kraja odnosnog poslovnog odnosa. Podaci se u svakom slučaju brišu ako su postignute svrhe prikupljanja ili obrade. To može biti tek nakon završetka poslovnog odnosa s nama. Ako se osobni podaci trebaju pohraniti zbog zakonske obveze čuvanja, oni se čuvaju do kraja odgovarajućeg razdoblja čuvanja. Ako se osobni podaci obrađuju samo u skladu sa zakonskom obvezom čuvanja, pristup takvim podacima uglavnom je ograničen, stoga su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obveze čuvanja.

IX. Koje su prava ispitanika?

Ispitanik ima pravo:

  • zatražiti pristup svojim osobnim podacima, članak 15. GDPR;
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka, članak 16. GDPR;
  • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, članak 17. GDPR;
  • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka, članak 18. GDPR;
  • ostvariti pravo na prenosivost podataka, članak 20. GDPR;
  • prigovoriti obradi svojih osobnih podataka, članak 21. GDPR.

Navedena prava mogu se ostvariti u odnosu prema nama, npr. slanjem obavijesti kanalima navedenima gore na početku ovih Informacija o zaštiti podataka. Nadalje, ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu na postupanje s osobnim podacima nadležnom nadzornom tijelu, članak 77. GDPR.